latviešu  krievu  polski
MENU

Informacja

Polsko-łotewska współpraca gospodarcza w sferze formalno-prawnej bazuje na szeregu umów i traktatów podpisanych pomiędzy naszymi krajami, z których najważniejszą dla wymiany handlowej jest Umowa o Wolnym Handlu, zakładająca stopniową liberalizację handlu pomiędzy naszymi krajami. Już obecnie zniesione zostały wszelkie cła we wzajemnych obrotach w zakresie towarów przemysłowych. Dla towarów z sektora rolno-spożywczego obowiązują stawki celne podane we wspomnianej umowie. Współpraca gospodarcza w roku 2002 charakteryzowała się kolejnym wzrostem obrotów handlowych. Eksport Polski na Łotwę wyniósł w 2002 r. 282,4 mln USD (wzrost o 23,5% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego), a import wyniósł 37,7 mln USD - wzrost o 12,3%. Największą pozycję naszego eksportu stanowiły maszyny i urządzenia mechaniczne (wzrost o 37,8%). Drugie miejsce zajęły pojazdy, statki powietrzne i pływające (128,3%). W tak dużym wzroście znaczący udział miały dostawy autobusów miejskich SOLARIS w ramach wygranego przetargu. Na trzecim miejscu znalazły się wyroby przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych (15,2%). Jeśli chodzi o polski import, kupowaliśmy najwięcej wyrobów z grupy towarowej drewno i wyroby z drewna (wzrost o 31,5%), następnie metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (26,1%), oraz wyroby z kamieni, gipsu, cementu itp. (spadek o 6,2%), W czerwcu 2001 r. miała miejsce w Rydze Polska Wystawa Narodowa.

Uroczystego otwarcia dokonali: Prezydent Aleksander Kwaśniewski i Pani Prezydent Łotwy Vaira Vike-Freiberga, co wskazuje na wagę jaką przywiązują najwyższe władze państwowe do wzajemnej współpracy gospodarczej.

W czerwcu 2002 podobna wystawa miała ponownie miejsce w Rydze W roku 2003, w miejsce wystawy narodowej, odbędą się zbiorowe wystąpienia firm polskich na następujących imprezach wystawienniczych: a/ Międzynarodowe Targi MAJA I 19-23/3 (budownictwo, architektura, wyposażenie wnętrz), oraz b/ Międzynarodowe Targi RIGA FOOD 2003, 10-13/9, (artykuły spożywcze, napoje alkoholowe i bezalkoholowe urządzenia przetwórcze, opakowania, wyposażenie sklepów i restauracji).

Obie powyższe imprezy uzyskają dotację finansową z funduszów promocyjnych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Organizatorem obydwu imprez jest Polsko Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich, ul. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki , tel.: 87 563 2621(do26), fax.: 87 563 2622, e-mail: pligsuw@plig.org.pl, http://www.plig.org.pl Między naszymi krajami funkcjonują tez stałe organy, które na bieżąco zajmują się współpracą w dziedzinach interesujących oba nasze kraje. Są to:
 1. Wspólny Komitet spotyka się corocznie, przemiennie w każdym kraju dla omówienia stanu realizacji Umowy o Wolnym Handlu.
 2. Polsko-Łotewska Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Międzyregionalnej.Komisja ta obejmuje swą działalnością kilka dziedzin życia gospodarczego. Corocznie mają miejsce spotkania na Łotwie i w Polsce samej Komisji oraz jej tematycznych grup roboczych.
 3. Polsko-Łotewska Komisja Mieszana ds. Międzynarodowych Przewozów Drogowych.
  Ważniejsze porozumienia międzyrządowe o charakterze gospodarczym.
 • Umowa o wzajemnym handlu i współpracy gospodarczej (1992),
 • Porozumienie o współpracy między regionami i samorządami lokalnymi (1992 r.),
 • Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych (1992r.),
 • Umowa o cywilnej komunikacji lotniczej (1992 r.),
 • Umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochronie inwestycji (1993 r.), Dz.U.Nr.122, poz.549 z 1993 r.,
 • Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (1993r.), Dz.U. Nr.53, poz.285 z 1995 r.,
 • Umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych,rodzinnych, pracowniczych i karnych, Dz.U. Nr. 110 poz.534 z 1995 r.,
 • Umowa dotycząca rolnictwa i gospodarki żywnościowej (1994 r.),
 • Umowa o Wolnym Handlu pomiędzy RP a RŁ (1997 r.), Dz.U Nr. 42, poz.241 z 1998 r.,
 • Umowa o transporcie morskim (1999 r.).

Edytowany : 2015.05.15. 16:02